Myfyrwyr PDC mewn unrhyw Sefydliad Partner

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Prifysgol De Cymru yn cydweithredu â llawer o wahanol ddarparwyr addysg yn y DU a thramor. Mae'r cyrsiau'n amrywio o fodiwlau byr eu maint i Addysg Uwch fwy helaeth.


Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i amlinelliad o wasanaethau PDC y gall myfyrwyr Addysg Uwch mewn sefydliadau partner eu cyrchu yn nodweddiadol wrth astudio yn ein Colegau Partner Addysg Bellach. Gall yr union ddarpariaethau amrywio, yn dibynnu ar Gytundebau Partneriaeth. Dylech drin y dudalen hon fel canllaw yn unig.

Nid yw holl drefniadau'r Bartneriaeth yr un peth. Yn y rhan fwyaf, ond nid ymhob achos, mae PDC yn ysgwyddo'r cyfrifoldebau canlynol mewn perthynas â Cholegau Partner:

 • Rydym yn achredu'r cyrsiau masnachfraint, felly mae ein polisïau academaidd yn berthnasol. Mae hynny'n cynnwys:
  • Amgylchiadau Esgusodol a pholisi Addasrwydd i Sefyll
  • Torri ar draws Astudiaethau
  • Cwynion ac apeliadau academaidd
 • Mae PDC yn delio â sicrhau ansawdd y cyrsiau, ac yn delio ag ail farcio, arholwyr allanol a byrddau dyfarnu (sy'n terfynoli graddau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd).
 • Fel rheol, gall myfyrwyr ar gyrsiau masnachfraint gyrchu ein hadnoddau llyfrgell.
 • Mae gan bob myfyriwr cofrestredig gyfrif TG PDC.
  • Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr a storfa cwmwl trwy Google Apps.
  • Gallwch sefydlu hwn i anfon unrhyw e-bost sy'n dod i mewn i gyfeiriad arall os yw'n well gennych.
 • Rheolir eich canlyniadau diwedd blwyddyn gennym ni.


Oes gennych chi gwestiwn am wasanaethau PDC?
E-bost collaborative@southwales.ac.uk (Danielle Bush / Alex Szary).

Gwasanaethau PDC & Thudalennau Gwe ar gyfer Myfyrwyr Colegau Partner

Astudio

UniLearn (Blackboard)
Amgylchedd Dysgu Rhithwir PDC.

Llyfrgell PDC
Cyrchu Adnoddau Llyfrgell PDC.

Cyfeirio
Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau PDC yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddefnyddio Arddull Cyfeirio Harvard. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r Canllawiau Cyfeirio ar gyfer eich cwrs.

Cofrestru PDC
Rhaid i bob myfyriwr PDC gofrestru gyda Phrifysgol De Cymru.  Gallwch wneud hyn ar-lein.

Canlyniadau Diwedd Blwyddyn
Bydd angen eich rhif adnabod myfyriwr PDC a'ch cyfrinair PDC arnoch i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Amgylchiadau Esgusodol
Os yw rhywbeth annisgwyl yn effeithio ar eich gallu i lwyddo mewn asesiad, gallwch wneud cais am amgylchiadau esgusodol.

Apeliadau Academaidd
Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi gwneud gwall gyda’r marc a gofnodwyd ar gyfer eich gwaith, neu os bu afreoleidd-dra yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r dull o drin arholiadau, gallwch wneud Apêl Academaidd.

Graddio PDC
Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein Seremonïau Graddio.

Cwynion Myfyrwyr

Yn y lle cyntaf, fe'ch anogir i godi materion yn uniongyrchol gyda'r aelod perthnasol o staff. Rhaid codi pryderon cyn gynted â phosibl a dim mwy na 3 mis ar ôl iddynt godi gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ni ymchwilio iddynt yn drylwyr.


Cynrychiolaeth

Undeb Myfyrwyr PDC
Mae Undeb y Myfyrwyr yno i gynrychioli eich buddiannau.

Cynrychiolwyr Cwrs
Canllawiau Undeb Myfyrwyr PDC ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs.

Cyngor a Gwasanaethau

Ardaloedd Cynghori PDC

Gall Ardaloedd Cynghori PDC helpu gydag ymholiadau am apeliadau, amgylchiadau esgusodol a materion academaidd eraill.

Gyrfaoedd PDC
Darganfyddwch beth mae Gwasanaethau Gyrfaoedd PDC yn ei gynnig i fyfyrwyr sydd wedi'u lleoli mewn colegau partner.

Adnoddau Sgiliau Astudio
Cyrchwch ganllawiau ac adnoddau Sgiliau Astudio PDC. I gael cymorth sgiliau astudio gyda thiwtor, cysylltwch â'ch coleg.

Rheoliadau a Pholisïau PDC
Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau PDC yn nodi'r rheolau a'r disgwyliadau y mae disgwyl i'r Brifysgol a'i myfyrwyr gadw atynt.


y Rhyngrwyd a TG

Ailosod eich cyfrinair PDC
Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, neu os yw wedi dod i ben, gallwch ei ailosod ar-lein.

Eich Cyfrif E-bost PDC
Fel myfyriwr PDC, mae gennych gyfrif post Google personol gyda gigabeitiau storio, Google Drive, Google Calendar a mwy.