Myfyrwyr PDC @ Coleg Penybont

Dyddiadau Tymor

Nid yw Dyddiadau Tymor Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yr un fath â'r rhai yn PDC.  Os ydych yn ansicr ynghylch pryd mae'ch tymor yn cychwyn, cysylltwch â'r coleg trwy  [email protected] i gael gwybodaeth am ddyddiad cychwyn.


USW Bridgend header 2019

Os ydych chi'n astudio cwrs Prifysgol De Cymru drwy Goleg Penybont, mae'r dudalen hon yn rhoi'r holl gysylltiadau y bydd angen i chi eu defnyddio yn ystod eich amser ar y cwrs.  Ymhellach i lawr, gallwch hefyd ddod o hyd i drosolwg o'r cyfrifoldebau a'r cysylltiadau yn y ddau sefydliad.

Cysylltiadau Gwe PDC

USW Icons

Astudio

UniLearn (Blackboard)
Amgylchedd Dysgu Rhithwir PDC.

Llyfrgell PDC
Cyrchu Adnoddau Llyfrgell PDC.

Cyfeirio
Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau PDC yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddefnyddio Arddull Cyfeirio Harvard. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r Canllawiau Cyfeirio ar gyfer eich cwrs.

Cofrestru PDC
Rhaid i bob myfyriwr PDC gofrestru gyda Phrifysgol De Cymru.  Gallwch wneud hyn ar-lein.

Canlyniadau Diwedd Blwyddyn
Bydd angen eich rhif adnabod myfyriwr PDC a'ch cyfrinair PDC arnoch i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Amgylchiadau Esgusodol
Os yw rhywbeth annisgwyl yn effeithio ar eich gallu i lwyddo mewn asesiad, gallwch wneud cais am amgylchiadau esgusodol.

Apeliadau Academaidd
Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi gwneud gwall gyda’r marc a gofnodwyd ar gyfer eich gwaith, neu os bu afreoleidd-dra yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r dull o drin arholiadau, gallwch wneud Apêl Academaidd.

Gwaith Achos Myfyrwyr

Canllaw briff i rheoliadau a gweithdrefnau prifysgol ar gyfer gwaith achos myfyrwyr.

Graddio PDC
Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein Seremonïau Graddio.

Cyngor a Gwasanaethau

Ardaloedd Cynghori PDC

Gall Ardaloedd Cynghori PDC helpu gydag ymholiadau am apeliadau, amgylchiadau esgusodol a materion academaidd eraill.

Gyrfaoedd PDC
Gallwch gyrchu amrywiaeth lawn o wasanaethau a chefnogaeth gyrfaoedd.

Adnoddau Sgiliau Astudio
Cyrchwch ganllawiau ac adnoddau Sgiliau Astudio PDC. I gael cymorth sgiliau astudio gyda thiwtor, cysylltwch â'ch coleg.

Rheoliadau a Pholisïau PDC
Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau PDC yn nodi'r rheolau a'r disgwyliadau y mae disgwyl i'r Brifysgol a'i myfyrwyr gadw atynt.

Bwrsariaeth Dilyniant PDC
Rydym yn cynnig ein Bwrsariaeth Dilyniant i fyfyrwyr sy'n dewis ychwanegu at eu HND neu radd sylfaen PDC i radd anrhydedd lawn yn un o'n campysau PDC.

y Rhyngrwyd a TG

Ailosod eich cyfrinair PDC

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, neu os yw wedi dod i ben, gallwch ei ailosod ar-lein.

Eich Cyfrif E-bost PDC
Fel myfyriwr o PDC, mae gennych gyfrif Office 365 sy'n cynnwys Outlook Mail, Calendr Outlook, storfa ar-lein OneDrive, cymwysiadau Office a mwy.

Cynrychiolaeth

Undeb Myfyrwyr PDC
Mae Undeb y Myfyrwyr yno i gynrychioli eich buddiannau.

Cynrychiolwyr Cwrs
Canllawiau Undeb Myfyrwyr PDC ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs.

Cysylltiadau Gwe Coleg Penybont

Bridgend Badges

Astudio

Porth Myfyrwyr
Porth myfyrwyr Coleg Penybont.

Addysg Uwch
Gwybodaeth i fyfyrwyr Addysg Uwch Coleg Penybont.

Canolfan Llwyddiant
Gall ein Hyfforddwyr Sgiliau eich helpu i roi hwb i'ch Sgiliau Astudio, megis llythrennedd, rhifedd, Cymraeg ac ymarferiadau adolygu.

Cyngor a Gwasanaethau

Tîm Addysg Uwch
Tîm AU yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwneud cais, derbyn, cofrestru a chyngor cyllid.

Llesiant
Cysylltwch â'r tîm Llesiant i gael cyngor a chymorth personol.

Cymorth Arbenigol
Bydd y tîm cymorth arbenigol yn gallu cynnig help a chyngor os oes gennych anabledd neu ofyniad ychwanegol.

y Rhyngrwyd a TG

E-bost
Fel myfyriwr yng Ngholeg Penybont, bydd gennych gyfrif e-bost Coleg Penybont i gael mynediad at holl gymwysiadau Google suite gan gynnwys Gmail, Google Drive a Classrooms.
I fewngofnodi, defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost fel yr enw defnyddiwr (h.y. [email protected]).

Cofrestrwch ar gyfer Hunanwasanaeth Cyfrinair Ar-lein
Cofrestrwch ar gyfer Hunanwasanaeth Cyfrinair fel y gallwch newid eich cyfrinair ar-lein os byddwch chi'n ei anghofio yn y dyfodol.

Ailosod eich Cyfrinair
I newid neu ailosod eich cyfrinair anghofiedig, gallwch wneud hyn ar-lein.

Graddio

Graddio
Os cwblhewch eich astudiaethau yn llwyddiannus yng Ngholeg Penybont, fe'ch gwahoddir i fynychu seremonïau graddio'r Coleg.

Cynrychiolaeth

Cynrychiolwyr a Llysgenhadon Myfyrwyr
Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i gynrychioli'ch cyd-fyfyrwyr a Choleg Penybont?

Prifysgol De Cymru

Ein Cyfrifoldebau

Fel myfyriwr ar un o'n cyrsiau, dyma beth fyddwn ni'n ei wneud i chi:

 • Rydym yn achredu'ch cwrs, felly mae ein polisïau academaidd yn berthnasol. Mae hynny'n cynnwys:
  • Amgylchiadau Esgusodol a Pholisi Addasrwydd i Sefyll
  • Toriad ar Astudio
  • Cwynion ac apeliadau academaidd
 • Mae PDC yn delio â sicrhau ansawdd y cwrs, ac yn delio ag ail farcio, arholwyr allanol a byrddau dyfarnu (sy'n terfynoli graddau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd).
 • Gallwch gyrchu ein hadnoddau llyfrgell.
 • Mae gan bob myfyriwr cofrestredig gyfrif TG PDC. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr a storio trwy Office 365.
 • Rydym yn rheoli eich canlyniadau diwedd blwyddyn.


Oes gennych chi gwestiwn am wasanaethau PDC?
E-bost: [email protected].Coleg Penybont

Ein Cyfrifoldebau

Fel myfyriwr yn ein coleg, dyma’r hyn y bydd Coleg Penybont yn ei wneud i chi:

 • Bydd ein tiwtoriaid yn dysgu'r dosbarthiadau ac yn marcio'ch gwaith.
 • Bydd ein tiwtoriaid yn dweud wrthych sut i gael gafael ar ddeunyddiau dysgu ar gyfer eich modiwlau ar-lein.
 • Bydd ein tiwtoriaid yn dweud wrthych sut i gyflwyno gwaith.
 • Bydd ein tîm Cymorth i Ddysgwyr yn eich cynghori am unrhyw fater anacademaidd.
 • Gallwch gyrchu ein hadnoddau llyfrgell.
 • Mae gan bob myfyriwr cofrestredig gyfrif TG Coleg Pen-y-bont,
  • mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr a ddarperir gan Google G-Suite
Oes gennych chi unrhyw gwestiwn am wasanaethau Coleg Penybont? Cysylltwch â Tîm Addysg Uwch Coleg Penybont.