Myfyrwyr PDC yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Os ydych chi'n astudio cwrs Prifysgol De Cymru drwy Ngholeg Gŵyr Abertawe, mae'r dudalen hon yn rhoi'r holl gysylltiadau y bydd angen i chi eu defnyddio yn ystod eich amser ar y cwrs.  Ymhellach i lawr, gallwch hefyd ddod o hyd i drosolwg o'r cyfrifoldebau a'r cysylltiadau yn y ddau sefydliad.

Cysylltiadau Gwe PDC

USW Icons

Astudio

UniLearn (Blackboard)
Amgylchedd Dysgu Rhithwir PDC.

Llyfrgell PDC
Cyrchu Adnoddau Llyfrgell PDC.

Cyfeirio
Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau PDC yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddefnyddio Arddull Cyfeirio Harvard. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r Canllawiau Cyfeirio ar gyfer eich cwrs.

Cofrestru PDC
Rhaid i bob myfyriwr PDC gofrestru gyda Phrifysgol De Cymru.  Gallwch wneud hyn ar-lein.

Canlyniadau Diwedd Blwyddyn
Bydd angen eich rhif adnabod myfyriwr PDC a'ch cyfrinair PDC arnoch i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Amgylchiadau Esgusodol
Os yw rhywbeth annisgwyl yn effeithio ar eich gallu i lwyddo mewn asesiad, gallwch wneud cais am amgylchiadau esgusodol.

Apeliadau Academaidd
Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi gwneud gwall gyda’r marc a gofnodwyd ar gyfer eich gwaith, neu os bu afreoleidd-dra yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r dull o drin arholiadau, gallwch wneud Apêl Academaidd.

Gwaith Achos Myfyrwyr

Canllaw briff i rheoliadau a gweithdrefnau prifysgol ar gyfer gwaith achos myfyrwyr.

Graddio PDC
Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein Seremonïau Graddio.

Cyngor a Gwasanaethau

Ardaloedd Cynghori PDC

Gall Ardaloedd Cynghori PDC helpu gydag ymholiadau am apeliadau, amgylchiadau esgusodol a materion academaidd eraill.

Gyrfaoedd PDC
Gallwch gyrchu amrywiaeth lawn o wasanaethau a chefnogaeth gyrfaoedd.

Adnoddau Sgiliau Astudio
Cyrchwch ganllawiau ac adnoddau Sgiliau Astudio PDC. I gael cymorth sgiliau astudio gyda thiwtor, cysylltwch â'ch coleg.

Rheoliadau a Pholisïau PDC
Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau PDC yn nodi'r rheolau a'r disgwyliadau y mae disgwyl i'r Brifysgol a'i myfyrwyr gadw atynt.

Bwrsariaeth Dilyniant PDC
Rydym yn cynnig ein Bwrsariaeth Dilyniant i fyfyrwyr sy'n dewis ychwanegu at eu HND neu radd sylfaen PDC i radd anrhydedd lawn yn un o'n campysau PDC.

y Rhyngrwyd a TG

Ailosod eich cyfrinair PDC

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, neu os yw wedi dod i ben, gallwch ei ailosod ar-lein.

Eich Cyfrif E-bost PDC
Fel myfyriwr o PDC, mae gennych gyfrif Office 365 sy'n cynnwys Outlook Mail, Calendr Outlook, storfa ar-lein OneDrive, cymwysiadau Office a mwy.

Cynrychiolaeth

Undeb Myfyrwyr PDC
Mae Undeb y Myfyrwyr yno i gynrychioli eich buddiannau.

Cynrychiolwyr Cwrs
Canllawiau Undeb Myfyrwyr PDC ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs.

Cysylltiadau Gwe Ngholeg Gŵyr Abertawe

gower-column-header-v2.png

Astudio

Moodle 
Mae gan CGA ei Amgylchedd Dysgu Rhithwir ei hun - Moodle. Gallwch ei ddefnyddio i gyrchu adnoddau, uwchlwytho aseiniadau, cwblhau asesiadau a sgwrsio â dysgwyr eraill a darlithwyr gan ddefnyddio’r fforymau.  

Llyfrgell 
Mae Ymgynghorydd ymroddedig a phrofiadol gan y Llyfrgell AU sy’n gweithio’n agos gyda’r tîm Cwricwlwm i sicrhau bod cymorth ac adnoddau ar gael drwy gydol eich cwrs. Mae’r Ymgynghorydd AU wrth law i’ch helpu gyda phob agwedd ar eich astudiaethau yn y Llyfrgell a gallwch drefnu apwyntiad gyda’r Ymgynghorydd i gael cymorth un-i-un. 

 

Cyngor a Gwasanaethau

Cymorth i Fyfyrwyr 
Yn ogystal â’ch Tiwtor Personol, mae gan y Coleg dîm ymroddedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr ac Ymgynghorwyr Iechyd sy’n gallu cynnig help a chymorth ar nifer o faterion sy’n effeithio ar eich astudiaethau.

Cymorth ychwanegol i'r rhai sy'n Gadael Gofal

Cymorth arbenigol i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol

Rydym yn cynnig cyngor i fyfyrwyr â gwahaniaethau dysgu penodol gan gynnwys dyslecsia, dyspracsia ac ADHD er enghraifft, ar sut i gael cymorth arbenigol priodol, addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau, sgrinio ac asesiadau ynghyd â chanllawiau ar y broses o wneud cais am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl.

https://www.gcs.ac.uk/cy/higher-education#HE-Support
https://www.gcs.ac.uk/cy/aln 

Diogelu

Mae Diogelu yn ymwneud â chadw ein dysgwyr yn ddiogel a’u hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth, bwlio ac ati. Mae manylion ein swyddogion diogelu ar gael gan ddefnyddio’r cod QR ar gefn eich cerdyn adnabod. Gallwch ddefnyddio’r cod hwn hefyd i gael cymorth brys y tu allan i oriau yn ystod y nos, ar benwythnosau neu yn ystod gwyliau.

Dyletswydd Prevent 

Mae Dyletswydd Prevent yn ddeddfwriaeth y mae’n rhaid i bob corff statudol a Sefydliad Addysg gydymffurfio â hi. Mae’n ymateb gan y Llywodraeth i gynorthwyo neu atal pobl rhag cael eu radicaleiddio. 

Gallwch gyrchu Polisïau Diogelu a Prevent y Coleg drwy Moodle neu wefan y Coleg.

Bwrsarïau 

Mae’r Coleg yn dyfarnu bwrsari o £1000 ym mhob blwyddyn ar gyfer pob myfyriwr AU amser llawn sy’n astudio ar raglen wedi’i rhyddfreinio gan Brifysgol. (Mae meini prawf yn berthnasol)

Cronfa caledi

Os yw aros am gyllid myfyriwr yn achosi caledi, gall myfyrwyr gael mynediad at y gronfa hon os ydynt yn bodloni’r meini prawf.

Cyflogadwyedd a gyrfaoeddHybiau’r Dyfodol

Mae Rhaglen y Dyfodol yn gyfres gynhwysfawr o gymorth cyflogadwyedd sydd ar gael i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe.  

Polisïau a gweithdrefnau

Ar gyfer materion nad ydynt yn rhai academaidd mae polisïau a gweithdrefnau CGA yn berthnasol. Ar gyfer materion academaidd, cyfeiriwch at bolisïau a gweithdrefnau DSW. 


Rhyngrwyd a TG

Cyrchu gwybodaeth 

Cymorth i fewngofnodi ar Moodle  


Cynrychiolaeth

Cyfoethogi / Undeb y Myfyrwyr


Prifysgol De Cymru

Ein Cyfrifoldebau

Fel myfyriwr ar un o'n cyrsiau, dyma beth fyddwn ni'n ei wneud i chi:

 • Rydym yn achredu'ch cwrs, felly mae ein polisïau academaidd yn berthnasol. Mae hynny'n cynnwys:
  • Amgylchiadau Esgusodol a Pholisi Addasrwydd i Sefyll
  • Toriad ar Astudio
  • Cwynion ac apeliadau academaidd
 • Mae PDC yn delio â sicrhau ansawdd y cwrs, ac yn delio ag ail farcio, arholwyr allanol a byrddau dyfarnu (sy'n terfynoli graddau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd).
 • Gallwch gyrchu ein hadnoddau llyfrgell.
 • Mae gan bob myfyriwr cofrestredig gyfrif TG PDC. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr a storio trwy Office 365.
 • Rydym yn rheoli eich canlyniadau diwedd blwyddyn.


Oes gennych chi gwestiwn am wasanaethau PDC?
E-bost: [email protected].


Coleg Gŵyr Abertawe

Ein Cyfrifoldebau

Fel myfyriwr yn ein coleg, dyma beth byddwn ni’n ei wneud i chi:

 • Mae ein tiwtoriaid yn addysgu’r dosbarthiadau ac yn marcio’r gwaith
 • Bydd ein tiwtoriaid yn dweud wrthych sut i gyrchu deunyddiau dysgu ar gyfer eich modiwalu ar-lein
 • Bydd ein tiwtoriaid yn dweud wrthych sut i gyflwyno gwaith
 • Bydd ein Tîm Canolog Addysg Uwch yn rhoi cyngor i chi ar unrhyw broblemau nad ydynt yn rhai academaidd
 • Gallwch chi ddefnyddio adnoddau ein llyfrgell
 • Mae cyfrif TG Coleg Gŵyr Abertawe gan bob myfyriwr sydd wedi cofrestru. Mae hwn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr trwy Office365.com

Oes gennych gwestiwn am wasanaethau Coleg Gŵyr Abertawe? Cysylltwch â [email protected]