Myfyrwyr PDC yng Ngrŵp Colegau NPTC

NPTC

Os ydych chi'n astudio cwrs Prifysgol De Cymru drwy Grŵp Colegau NPTC, mae'r dudalen hon yn rhoi'r holl gysylltiadau y bydd angen i chi eu defnyddio yn ystod eich amser ar y cwrs. Ymhellach i lawr, gallwch hefyd ddod o hyd i drosolwg o'r cyfrifoldebau a'r cysylltiadau ar gyfer y ddau sefydliad.

Cysylltiadau Gwe PDC

USW Icons

Astudio

UniLearn (Blackboard)
Amgylchedd Dysgu Rhithwir PDC.

Llyfrgell PDC
Cyrchu Adnoddau Llyfrgell PDC.

Cyfeirio
Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau PDC yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddefnyddio Arddull Cyfeirio Harvard. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r Canllawiau Cyfeirio ar gyfer eich cwrs.

Cofrestru PDC
Rhaid i bob myfyriwr PDC gofrestru gyda Phrifysgol De Cymru.  Gallwch wneud hyn ar-lein.

Canlyniadau Diwedd Blwyddyn
Bydd angen eich rhif adnabod myfyriwr PDC a'ch cyfrinair PDC arnoch i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Amgylchiadau Esgusodol
Os yw rhywbeth annisgwyl yn effeithio ar eich gallu i lwyddo mewn asesiad, gallwch wneud cais am amgylchiadau esgusodol.

Apeliadau Academaidd
Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi gwneud gwall gyda’r marc a gofnodwyd ar gyfer eich gwaith, neu os bu afreoleidd-dra yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r dull o drin arholiadau, gallwch wneud Apêl Academaidd.

Graddio PDC
Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein Seremonïau Graddio.

Cyngor a Gwasanaethau

Ardaloedd Cynghori PDC

Gall Ardaloedd Cynghori PDC helpu gydag ymholiadau am apeliadau, amgylchiadau esgusodol a materion academaidd eraill.

Gyrfaoedd PDC
Darganfyddwch beth mae Gwasanaethau Gyrfaoedd PDC yn ei gynnig i fyfyrwyr sydd wedi'u lleoli mewn colegau partner.

Adnoddau Sgiliau Astudio
Cyrchwch ganllawiau ac adnoddau Sgiliau Astudio PDC. I gael cymorth sgiliau astudio gyda thiwtor, cysylltwch â'ch coleg.

Rheoliadau a Pholisïau PDC
Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau PDC yn nodi'r rheolau a'r disgwyliadau y mae disgwyl i'r Brifysgol a'i myfyrwyr gadw atynt.

y Rhyngrwyd a TG

Ailosod eich cyfrinair PDC

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, neu os yw wedi dod i ben, gallwch ei ailosod ar-lein.

Eich Cyfrif E-bost PDC
Fel myfyriwr PDC, mae gennych gyfrif post Google personol gyda gigabeitiau storio, Google Drive, Google Calendar a mwy.

Cynrychiolaeth

Undeb Myfyrwyr PDC
Mae Undeb y Myfyrwyr yno i gynrychioli eich buddiannau.

Cynrychiolwyr Cwrs
Canllawiau Undeb Myfyrwyr PDC ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs.

Cysylltiadau NPTC

NPTC

Sylwch: mae llawer o'r cysylltiadau isod yn mynd i Moodle a bydd gofyn i fyfyrwyr fewngofnodi.

Prifysgol De Cymru

Ein Cyfrifoldebau

Fel myfyriwr ar un o'n cyrsiau, dyma beth fyddwn ni'n ei wneud i chi:

 • Rydym yn achredu'ch cwrs, felly mae ein polisïau academaidd yn berthnasol. Mae hynny'n cynnwys:
  • Amgylchiadau Esgusodol a Pholisi Addasrwydd i Sefyll
  • Toriad ar Astudio
  • Cwynion ac apeliadau academaidd
 • Mae PDC yn delio â sicrhau ansawdd y cwrs, ac yn delio ag ail farcio, arholwyr allanol a byrddau dyfarnu (sy'n terfynoli graddau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd).
 • Gallwch weithio tuag at Wobr Grad Edge i hybu eich cyflogadwyedd.
 • Gallwch gyrchu ein hadnoddau llyfrgell.
 • Mae gan bob myfyriwr cofrestredig gyfrif TG PDC.
  • Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost myfyriwr a storfa cwmwl trwy Google Apps.
  • Gallwch sefydlu hwn i anfon unrhyw e-bost sy'n dod i mewn i gyfeiriad arall os yw'n well gennych.
 • Rydym yn rheoli eich canlyniadau diwedd blwyddyn.
 • Pan fyddwch wedi cwblhau eich astudiaethau, gallwch raddio yn un o'n seremonïau graddio

Oes gennych chi gwestiwn am wasanaethau PDC?
E-bost: collaborative@southwales.ac.uk (Danielle Bush / Alex Szary).

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Cyfrifoldebau’r Coleg yw:

 • Recriwtio myfyrwyr yn unol â pholisi derbyn y Coleg a manyleb y rhaglen.
 • Cofrestru myfyrwyr yn y Colegau a chyfeirio cofrestriadau gyda'r Brifysgol.
 • Ymgymryd â'r addysgu a'r dysgu ar y rhaglenni.
 • Bod y cyntaf i farcio gwaith myfyrwyr.
 • Rhoi adborth i fyfyrwyr ar eu Gwaith.
 • Darparu mynediad at adnoddau llyfrgell a TG drwy Lyfrgell y Coleg a’r Ganolfan Adnoddau Dysgu.
 • Hwyluso mynediad i adnoddau VLE Prifysgol De Cymru, UniLife ac adnoddau’r brifysgol.
 • Delio â chwynion nad ydynt yn academaidd eu natur.
 • Cynghori, arwain a chefnogi myfyrwyr drwy diwtorialau, Cymorth Sgiliau Astudio a / neu'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.
 • Casglu ffioedd dysgu sy'n gysylltiedig â'r rhaglen.
 • Cadarnhau eich cofrestriad a'ch presenoldeb gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.


Oes gennych chi unrhyw gwestiwn am wasanaethau Grŵp Colegau NPTC? Gofynnwch i'ch Tiwtoriaid Rhaglen a byddant yn eich cynghori! Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt ar y dudalen ‘Ynglŷn â’ch cwrs’.